Algemene voorwaarden

Hanna Struyvelt
Langerbrugsestraat 12/002, 9940 Evergem, België
info@hannastruyvelt.be
0661.824.367
BTW BE 661.824.367
www.hannastruyvelt.be

Artikel 1

“Algemene Voorwaarden” betekent deze algemene voorwaarden.
“Bijzondere Voorwaarden” betekent de bijzondere voorwaarden afgesloten tussen de Opdrachtgever en Hanna Struyvelt. Deze bijzondere voorwaarden kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in een offerte of samenwerkingsovereenkomst.
“Hanna Struyvelt” is de opdrachtnemer, een handelsnaam met maatschappelijke zetel te Langerbrugsestraat 12/002, 9940 Evergem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0661.824.367.
“Opdrachtgever” is elke natuurlijke of rechtspersoon die een beroep wenst te doen op de Diensten van Hanna Struyvelt en hierover een overeenkomst afsluit met Hanna Struyvelt.
“Diensten” betekent de door Hanna Struyvelt aangeboden diensten zoals deze worden opgenomen op haar Website, in een offerte of samenwerkingsovereenkomst. Deze diensten kunnen ad hoc opdrachten zijn of in de vorm van abonnementen of pakketten zoals vermeld op de Website.
“Ontwikkelde Producten” zijn producten die door de Hanna Struyvelt ontwikkeld worden in het kader van de uitvoering van de Diensten voor de Opdrachtgever zoals maar niet-limitatief online cursussen, producten m.b.t. copywriting, (website)teksten, blogposts, weekplanner, …
“Overeenkomst” duidt op de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen Hanna Struyvelt en de Opdrachtgever, omvattende de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere voorwaarden.
“Partijen” duidt op Hanna Struyvelt en de Opdrachtgever samen.
“Partij” duidt op Hanna Struyvelt of de Opdrachtgever naargelang de context.
“Website” duidt op www.hannastruyvelt.be

Artikel 2

2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt elke overeenkomst tussen Hanna Struyvelt en de Opdrachtgever beheerst door de hiernavolgende Algemene Voorwaarden.
 
2.2 Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op die van de Opdrachtgever en behoudens andersluidend overeengekomen, doet de Opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden. De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

Artikel 3

3.1 Elke offerte opgemaakt door Hanna Struyvelt is vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig vanaf offertedatum.
 
3.2 De samenwerking tussen Hanna Struyvelt en de Opdrachtgever komt pas tot stand op het ogenblik dat de opdracht schriftelijk aanvaard werd door Hanna Struyvelt. De schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, mondeling of schriftelijk gedaan.

Artikel 4

4.1 Hanna Struyvelt zal bij de uitvoering van de Diensten haar kennis ter beschikking stellen om de Diensten volgens de regels van de kunst uit te voeren. Hanna Struyvelt streeft een optimale dienstverlening na waarbij het engagement van een middelenverbintenis wordt aangenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 
4.2 De Opdrachtgever is ertoe gehouden alle gegevens, documenten, stukken, (IT-)systemen, deadlines,…, welke Hanna Struyvelt overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de door Hanna Struyvelt gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen.
 
4.3 Hanna Struyvelt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Hanna Struyvelt is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Hanna Struyvelt is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door Hanna Struyvelt geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van Hanna Struyvelt is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. In geen geval kan Hanna Struyvelt worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement, gevolgschade, gemiste besparingen of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Opdrachtgever als aan derden.
 
4.4 Geen van beide Partijen is tegenover de andere aansprakelijk voor een vertraging of niet-uitvoering van de Overeenkomst indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht worden abnormale en onvoorziene omstandigheden verstaan zoals onder andere oorlog, oproer, rellen, ontploffingen, natuurrampen, onverwachte elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. De Partij die geconfronteerd wordt met overmacht, dient de andere partij hierbij binnen een termijn van 8 kalenderdagen aangetekend in kennis stellen. Indien overmacht een Partij belet om haar verbintenissen onder de Overeenkomst gedurende een ononderbroken periode van meer dan één (1) maand na te komen, dan kan de andere Partij de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder vergoeding.

Artikel 5

5.1 Indien de Opdrachtgever kiest voor één van de aangeboden Diensten, zullen deze Diensten pas ten uitvoer worden gebracht van zodra de door de Opdrachtgever ondertekende offerte werd overgemaakt aan Hanna Struyvelt en er een startdatum werd overeengekomen. Indien nodig zal de Opdrachtgever ook de nodige informatie aan Hanna Struyvelt bezorgen alvorens Hanna Struyvelt van start kan gaan met de desbetreffende dienst.
 
De factuur m.b.t. een abonnement wordt maandelijks opgemaakt en is betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
 
Facturen m.b.t. overige ad hoc opdrachten of pakketten zijn betaalbaar voorafgaand aan de uitvoering van de dienst door Hanna Struyvelt en binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Mits voorafgaand akkoord van Hanna Struyvelt kunnen facturen m.b.t. overige ad hoc opdrachten of pakketten die hoger dan € 500 excl. btw bedragen in schijven worden betaald.
 
5.2 Bij de keuze van een abonnement door de Opdrachtgever, gaat deze laatste akkoord met een looptijd van 3 of 6 maanden. Elk abonnement loopt automatisch af na deze looptijd.
 
5.3 De prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw (tenzij anders expliciet vermeld) en alle andere verplicht door de Opdrachtgever te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. In geval van externe verplaatsing wordt de kilometervergoeding apart in rekening gebracht volgens de wettelijk vastgestelde tarieven.
 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 
In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag met de wettelijke intresten van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is worden opgeëist. Te vermeerderen met eventuele advocaatkosten, gerechts- en/of invorderingskosten. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Hanna Struyvelt het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 
5.4 In geval van betwisting van een factuur, dient de Opdrachtgever dit binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk over te maken aan Hanna Struyvelt. Indien Hanna Struyvelt niet binnen bovenvermelde termijn op de hoogte werd gebracht van de betwisting, vervalt het recht op betwisting door de Opdrachtgever. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de Opdrachtgever de geleverde Dienst niet heeft bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt. Indien Hanna Struyvelt binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de Dienst geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de Opdrachtgever de Diensten volledig aanvaard heeft.

Artikel 6

Het auteursrecht van alle door Hanna Struyvelt Ontwikkelde Producten ligt volledig en uitsluitend bij Hanna Struyvelt. Er mogen geen Ontwikkelde Producten worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hanna Struyvelt. Het door Hanna Struyvelt vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Hanna Struyvelt.
 
De Opdrachtgever mag de Ontwikkelde Producten niet gebruiken indien er niet wordt voldaan aan de betalingsvoorwaarden of indien de Overeenkomst voortijdig wordt beëindigd. Indien aan de voorgaande voorwaarden wordt voldaan, kan de Opdrachtgever met toestemming van Hanna Struyvelt de Ontwikkelde Producten gebruiken voor eigen publiciteit, gebruik of promotie.

Artikel 7

Partijen aanvaarden dat er in hoofde van Hanna Struyvelt ten aanzien van de Opdrachtgever geen exclusiviteitsverplichting bestaat. Hanna Struyvelt kan evenzeer opdrachten van derden tot het verlenen van de Diensten aanvaarden, zonder dat dit de correcte en loyale uitvoering van de opdrachten aan de Opdrachtgever in het gedrang brengt.

Artikel 8

Partijen zullen alle informatie die zij m.b.t. de andere partij verwerven bij de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst als vertrouwelijke informatie beschouwen. Partijen zullen de vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Deze vertrouwelijke informatie zal niet openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden zonder de voorafgaandelijke toestemming van de andere partij, tenzij in het geval de informatie algemeen bekend en publiek beschikbaar is.

Artikel 9

Hanna Struyvelt hecht belang aan de privacy van de Opdrachtgever en bezoekers van haar Website. Hanna Struyvelt is gebonden aan de wet op Privacy. Meer informatie vindt u in het privacy beleid van Hanna Struyvelt op www.hannastruyvelt.be.

Artikel 10

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.Hanna Struyvelt behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder de Opdrachtgever daarvan persoonlijk op de hoogte te brengen. Het is dus aan de Opdrachtgever om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op lopende overeenkomsten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 11

De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit de Overeenkomst voortvloeit.

Algemene voorwaarden webshop

Hanna Struyvelt
Langerbrugsestraat 12/002, 9940 Evergem, België
info@hannastruyvelt.be
0661.824.367
BTW BE 661.824.367
www.hannastruyvelt.be
 
Hieronder vindt u onze bijzondere verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op de webshop van Hanna Struyvelt. Bedankt voor het winkelen in onze webshop.
 
Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze bijzondere verkoopsvoorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart deze voorwaarden van Hanna Struyvelt te kennen en te aanvaarden. Deze bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de Website. Door een bestelling te plaatsen in de webshop van Hanna Struyvelt gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden, samen met het privacybeleid van Hanna Struyvelt.

Artikel 1

De prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw (tenzij anders expliciet vermeld) en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 2

Volgende betaalmethodes worden aangeboden:
 
• Bankkaart
• Kredietkaart
• Paypal

Artikel 3

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hanna Struyvelt niet. Hanna Struyvelt is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hanna Struyvelt is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Hanna Struyvelt via info@hannastruyvelt.be.
 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hanna Struyvelt. Hanna Struyvelt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4

Producten besteld via deze webshop worden geleverd in België. De producten worden verstuurd via Bpost en de levertijd is 1 tot 5 werkdagen. Indien langer wordt de Klant onmiddellijk op de hoogte gesteld. Eventuele toepasselijke verzendkosten worden bepaald tijdens het aankoopproces in de webshop en vermeld samen met de aankoopprijs van het product en de gekozen verzendmethode.
 
Tenzij anders overeengekomen worden de producten uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling op het adres van de Klant geleverd.Eventuele zichtbare schade en/of kwalitatieve tekortkoming van een fysiek product of ander gebrek bij levering, verzoekt Hanna Struyvelt u haar hiervan binnen 48uur na levering op de hoogte te stellen. De kosten van een retourzending zijn volledig voor rekening van de Klant. Hanna Struyvelt vergoedt deze niet.
 
Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de Klant op het moment waarop hij de producten in bezit heeft gekregen. Hanna Struyvelt is niet verantwoordelijk voor verlies of vertraagde verzending na levering aan de vervoerder. Hanna Struyvelt kan op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de keuze van de vervoerder.
 
De geleverde producten blijven het exclusieve eigendom van Hanna Struyvelt tot volledige betaling door de Klant.

Artikel 5

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Hanna Struyvelt.
 
De Klant heeft het recht de producten zonder rechtvaardiging of betaling van een boete te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag na levering. De Klant zal de producten niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop zijn beslissing om de aankoop te herroepen aan Hanna Struyvelt ter kennis is gebracht, aan Hanna Struyvelt retourneren of overhandigen. De directe kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Hanna Struyvelt (Langerbrugsestraat 12/002, 9940 Evergem, België, info@hannastruyvelt.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
 
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
De Klant moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Hanna Struyvelt heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Hanna Struyvelt (Langerbrugsestraat 12/002, 9940 Evergem, België, info@hannastruyvelt.be). De Klant is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 
De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Klant.
 
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.
 
Hanna Struyvelt zal de Klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voor een dergelijke terugbetaling worden in ieder geval geen kosten aan de Klant in rekening gebracht.
 
Online cursussen welke worden aangekocht in de shop en onmiddellijk kunnen gedownload worden kunnen in geen geval worden geannuleerd en worden niet terugbetaald. Na betaling van de bestelling kunt u de cursus en/of digitaal bestand meteen lezen of bekijken. Bij aankoop is er bijgevolg geen herroepingsrecht en stemt u in met directe levering.
 

Artikel 6

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Artikel 7

Hanna Struyvelt behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder de Opdrachtgever daarvan persoonlijk op de hoogte te brengen. Het is dus aan de Opdrachtgever om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op lopende overeenkomsten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 8

De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit de Overeenkomst voortvloeit.

Gratis All Aboard mailbunch

20 eerlijke en waardevolle mails (& werkboek) die je aan boord laten van de trein richting authentieke en converterende nieuwsbrieven.